COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK

Wees congruent en vraag dit ook van de werkveldpartners 

Bij meerdere cases zien we dat cocreatie een andere mindset vraagt van docenten: als je studenten wilt leren cocreëren, moet je ook bereid zijn zelf in een cocreatief zoekproces te stappen, waar je eerder de rol van medeparticipant dan van expert hebt. Dit kan zowel de vorm aannemen van participatie op microniveau, als op mesoniveau (zie ook beleidsvoering van de opleiding/hogeronderwijsinstelling/entiteit en leerproces van de student. Belangrijk hierbij is ook de stappen die je in het cocreatief proces zet te expliciteren, zodat de studenten het waarom ervan inzien. Het aannemen van deze mindset kan soms uitdagend zijn voor docenten.


Naast deze mindset en de hogergenoemde competenties vermeldden de deelnemers aan de systeembrede analyse nog de volgende competenties als belangrijk voor docenten die studenten willen leren cocreëren: kunnen coachen, informeel leren bevorderen, projectmanagement, een veilige context kunnen creëren (als onderdeel van faciliteren), alternatieve evaluatievormen kunnen inzetten (zie hieronder), netwerken, win-win realiseren. Hogeronderwijsinstellingen die studenten willen leren cocreëren kunnen hier aandacht voor hebben in hun werving, personeels- en professionaliseringsbeleid.


Ook van de werkveldpartners kan het een mindswitch vergen om met studenten in een cocreatief zoekproces te stappen. Vaak vergt dit immers dat zij zich kwetsbaarder opstellen dan bijvoorbeeld bij een klassieke stage het geval is. Op voorhand polsen bij de werkveldpartners of zij inzicht hebben in wat cocreatie is, of ze de waarde hiervan inzien, welke mate van verantwoordelijkheid voor hen haalbaar is en of ze ondersteuning nodig hebben van de hogeronderwijsinstelling om te leren cocreëren kan helpen om de cocreatie leerrijk te maken voor alle deelnemers.


International Summer School Sustainable Management van Odisee: 


Multidisciplinaire teams van (internationale) bedrijfsmanagers, NGO-managers en (internationale) studenten van diverse onderwijsniveaus (incl. werkstudenten) formuleren duurzame oplossingen en adviezen voor reële wicked problems uit bedrijven. Elke editie werken er een tiental internationale docenten mee om de gastcolleges en de workshops te geven. De bedrijven en de docenten worden gecoacht door het organiserende kernteam. Hierbij leren ze o.a. om zich niet te sterk op te stellen als expert, maar integendeel als medeparticipant samen met de studenten en de betrokken bedrijven naar oplossingen te zoeken.


Projectweek #fab4+1 van Odisee: 


Cocreatieve ontwikkeling van een projectweek waarbij leerlingen eerste jaar secundair onderwijs via workshops kunnen proeven van de vier studiedomeinen en hun talenten gerelateerd aan die studiedomeinen kunnen ontdekken. De workshops werden ontwikkeld en op 4 scholen gegeven door een gemengd team van studenten en leraren uit de verschillende scholen. Alle partners droegen bij vanuit een gelijkwaardige positie. De studenten zaten niet in de rol van stagiair maar van collega, de docenten zaten niet in de rol van expert naar wie gekeken werd om de koers te bepalen. Het ging om een gezamenlijk zoekproces met de ambitie om de leerlingen een goede keuze te laten maken tussen de studiedomeinen als startpunt. 


Aansluitend hierbij geven de deelnemers aan dat het soms ook nodig is om de verwachtingen van de werkveldpartners te managen (bijvoorbeeld verwacht geen afgewerkt product maar een prototype, houd er rekening mee dat de studenten nog aan het leren zijn).


INSPIRATIE

CASE 1: INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL SUSTAINABLE MANAGEMENT ODISEE

TERUG