COCREATIE WERKVELD

HOE REALISEREN?

THEMA 1

Vanuit visie & beleid

Op instellingsniveau

Cocreatie in het hoger onderwijs wordt gefaciliteerd als hiervoor op niveau van de instelling een duidelijke visie en bijhorend beleid bestaan, gekoppeld aan de algemene visie en strategie. Mogelijke positieve effecten hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn dat (1) medewerkers het belang van cocreatie inzien, (2) middelen vrijgemaakt worden voor competentieversterking rond cocreatie, (3) het werkveld een helder appel krijgt om met de hogeronderwijsinstelling of entiteiten ervan in cocreatie te gaan en (4) de volledige hogeronderwijsinstelling een omslag maakt in de richting van sterkere cocreatie.


In het onderwijsconcept van Hogeschool PXL staat authenticiteit, innovatie en cocreatie centraal. Dit concept vertaalt naar de onderwijscontext betekent dat elke opleiding het werkveld actief betrekt en zo in cocreatie een rijke leeromgeving aanbiedt via oa authentieke projecten. Ter ondersteuning van het ontwerpproces heeft Hogeschool PXL ervoor geopteerd een eigen model te ontwikkelen waarin de elementen authentieke context, authentieke leertaken, beroepsprocessen, reflectie en de articulatie van het denkproces een duidelijke plaats hebben gekregen.


Binnen Odisee vormen cocreatie en de competenties om cocreatief te werken een deel van het antwoord op de complexe problemen van een VUCA-wereld. In haar visie 2027 en het Instellingsbreed Kader voor Curriculumopbouw zit dit principe vervat. Gekoppeld aan het vierde ontwerpprincipe binnen dit kader, ‘actief leren in authentieke en cocreatieve contexten’ stelt de instelling expliciet dat alle opleidingen een groeipad en stapsgewijze opbouw naar cocreatie in hun curriculum moeten inbedden.


Op opleidingsniveau

Net zoals op niveau van de hogeronderwijsinstelling, kunnen ook een duidelijke visie en beleid op niveau van de opleiding leidend zijn voor de cocreatie met het werkveld.


Community-driven onderwijs van Hogeschool PXL (departement PXL-Digital) met de iSpace incubator: In plaats van bruggen te bouwen tussen de onderwijs- en bedrijfswereld, wordt de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven en de kenniscentra geïntegreerd binnen de opleiding. Samen onderwijs maken voor en door de community van junior-collega’s, collega’s, bedrijven en onderzoekers, staat centraal binnen de werking van de opleiding. De opleiding biedt een rijke en uitdagende leeromgeving aan via realistische projecten die gevoed worden door contextuele vragen vanuit het werkveld en de samenleving. De projecten zijn probleemgestuurd, verrijken eerdere leerervaringen, en bieden de mogelijkheid om kennis en vaardigheden toe te passen in een authentieke context.