COCREATIE WERKVELD

IN DE PRAKTIJK

Circle Sector 

LUCA SCHOOL OF ARTS

Met Circle Sector ondersteunt de onderzoekseenheid Inter-Actions van LUCA School of Arts industrieën, wetenschappers, beleidsmakers en burgers om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te faciliteren. Om deze transitie te versnellen heeft Circle Sector een ecosysteem-methodologie ontwikkeld. Deze methode begint met het in kaart brengen van hulpbronnen in een regionale context die opnieuw verbonden kunnen worden om circulaire producten, diensten en systemen te ontwerpen. Thematische labs worden georganiseerd om te experimenteren en het potentieel van deze regionale hulpbronnen te ontdekken. Pilotprojecten worden ontwikkeld om het potentieel van circulaire business modellen te testen en te implementeren. Het Circle Sector platform wordt gebruikt om de inzichten te delen die zijn ontwikkeld tijdens het iteratieve proces van mapping, prototyping en piloting. Gedurende dit proces wil men inspireren tot actie in de vorm van rapporten, lezingen, workshops en tentoonstellingen. Al onze middelen, labs en studio's zijn onderdeel van het lopend onderzoek, het platform staat altijd open voor ideeën om samen te werken en deze verder uit te werken.

LEES MEER

Socorro-project 

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL

Het bij elkaar brengen van diverse specialisaties (cf. complementariteit tussen een nautische insteek, ingenieursonderzoek, data processing en chemische analyse) werd bestendigd in een samenwerkingsakkoord rond corrosie-onderzoek (Socorro) van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Afspraak is dat elke partner een aantal resultaten aanlevert, en dat samen wordt gestreefd naar een gezamenlijk doel: het uitwerken van een in realiteit inzetbare oplossing voor corrosiepreventie- en beheersing. Samenwerkende partijen zien het begrijpen van het gezamenlijke doel, en het telkens weer duiden daarvan, als een blijvend gegeven. Begrip voor ieders discipline en een niet aflatend engagement zorgt voor een positief perspectief en is cruciaal om het project solide zinvol af te ronden. Tenslotte blijkt het uiterst zinvol om met werkveldpartijen afspraken te maken over het detail waarin onderzoeksresultaten wereldkundig worden gemaakt.

LEES MEER

Maritime Competence and Carreer Center 

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL

Het Maritime Competence and Carreer Center (MC3) is een samenwerkingsverband tussen vier partijen (Hogere Zeevaartschool Antwerpen, VDAB, de Marine en MDK) en richt zich op het aanbieden van internationaal erkende beroepsopleidingen. Traditioneel vergt de organisatie van maritieme beroepopsleidingen grote investeringen op het gebied van infrastructuur, simulatoren en kwaliteitszorg. Er worden internationale eisen opgelegd over te behalen competenties, certificering, inschrijvingsvoorwaarden, docentkwalificaties, lesinhouden en duurtijden, maar ook vereisten aan infrastructuur (cf. erkende simulatoren). Het bundelen van krachten door deze vier partners biedt de mogelijkheid om de investeringen voor infrastructuur te verdelen, expertise uit te wisselen, één grote pool aan te leggen van gekwalificeerd personeel, samen manieren te zoeken om te voldoen aan de vele kwaliteitsaudits, maar in hoofdzaak: in overleg en vertrouwen, de opleidingszoekers een eenduidig Belgisch antwoord te bieden op hun vele vragen.

LEES MEER

TERUG NAAR THEMA 3

NeoParent 

ODISEE HOGESCHOOL

NeoParent had tot doelstelling ouders wiens baby op de afdeling Neonatale Intensieve zorgen opgenomen is, informatie en begeleiding op maat te geven. Hiertoe werd een app ontwikkeld, gekaderd in een totaalaanpak die tegemoetkomt aan de noden van de ouders. Er werd gewerkt volgens de principes van user centered design. Intensieve reflectie samen met de verschillende betrokkenen (eindgebruikers (ouders, verpleegkundigen), neonatologen, psychologen, sociaal werker …), was een noodzaak om tot een applicatie te komen die daadwerkelijk zou functioneren in de complexe context van de afdeling Neonatale Intensieve zorgen.

LEES MEER

Internationaal Project@Home

Erasmushogeschool Brussel

Binnen het internationaal

project@home leren studenten Biomedische Laboratoriumtechnologie in een internationale setting de NGS techniek (Next Generation Sequencing) uitvoeren. Twee medewerkers van het Centrum van Medische Genetica (CMG) van UZ Brussel geven gastlessen rond CMG. Studenten gaan met de protocollen van het CMG en in de labs van het CMG aan de slag. De data die uit het werk van de studenten komt, wordt weer geanalyseerd op school, begeleid door de medewerkers van het CMG. Het is de bedoeling het project uit te breiden zodanig dat internationale externen die week ook het project kunnen meevolgen.

LEES MEER