COCREATIE WERKVELD

WAAROM?

THEMA 2

Meerwaarde realiseren

Bij echte cocreatie werken belanghebbenden als gelijkwaardige partners samen en realiseren alle partners meerwaarde voor de eigen organisatie of doelgroep én voor het samenwerkingsverband als geheel. Hoe sterker die meerwaarde, hoe succesvoller en duurzamer de cocreatie.


De meerwaarde die gecreëerd wordt bij cocreatie houdt verband met belangen, van de partners als organisatie, van de deelnemers als individu en van het samenwerkingsverband als geheel. Het is belangrijk van bij de start van de samenwerking het gesprek hierover aan te gaan, te exploreren wat de wederzijdse ambities en verwachtingen zijn. Door concreet inzicht en interesse in elkaars belangen en ambities ontwikkelt zich een gemeenschappelijk beeld (Bremekamp, Kaats, Opheij, & Vermeulen, 2010). Een duidelijke illustratie van de noodzaak om van bij de start de wederzijdse belangen en verwachtingen in kaart te brengen, is te vinden bij de cases waar de cocreatie gebeurde in het kader van onderzoek:

CIRCLE SECTOR - LUCA SCHOOL OF ARTS

Deelnemende bedrijven kunnen om redenen van confidentialiteit eerder terughoudend zijn om grote bekendheid te geven aan de resultaten van het onderzoek. Dit terwijl het voor de onderzoeker en hogeronderwijsinstellingen vaak cruciaal is om zich te profileren als expertisecentrum en te kunnen publiceren.


Door tijdig goede afspraken te maken, is het mogelijk deze belangen te verzoenen. Enkele tips kunnen hierbij helpen (naar de feedback van Marjolein Vanoppen):

  • zorg ervoor dat verwachtingen van alle partijen van bij de start helder en realistisch zijn
  • spreek ook over wederzijdse verplichtingen: bijvoorbeeld een project met studenten heeft maar kans op slagen als er voldoende openheid is van de kant van de werkveldpartner
  • in het geval er sprake is van een non disclosure agreement: onderhandel over de criteria en maak goede afspraken

Haal inspiratie uit volgende goede praktijken:

CIRCLE SECTOR - LUCA SCHOOL OF ARTS

Seeking out corrosion (SOCORRO) - Hogere Zeevaartschool 

Hier kan je meer lezen over succesvolle partnerschappen

De cases besproken tijdens de systeembrede analyse, werpen een licht op wat een meerwaarde zou kunnen zijn. Enkele zaken komen hier meermaals terug. Bijvoorbeeld het versterken van de kwaliteit van de opleiding. Voor het werkveld gaat het er dan vooral over dat er een goede afstemming is, bijvoorbeeld over inzetbaarheid van de afgestudeerden; voor de opleiding gaat het om de vinger aan de pols houden, een up-to-date curriculum, lesmateriaal en -inhouden aanbieden en authentiek onderwijs bieden. Het spreekt voor zich dat ook voor studenten de kwaliteit van de opleiding van belang is, maar ook het krijgen van feedback vanuit het werkveld en de leerkansen die ze krijgen spelen mee.


Een tweede voorbeeld is de kans om een diversiteit aan expertise bij elkaar te brengen en van daaruit nieuwe inzichten te laten ontstaan. Dit biedt ook de kans om op complexe problemen een antwoord te zoeken. Voor het werkveld impliceert dit dat het resultaat van de cocreatie ook effectief inzetbaar is; voor de opleiding dat opgedane inzichten vaak hun weg terugvinden naar de opleiding, bijvoorbeeld in lesinhouden. Studenten voelen zich meer gemotiveerd omdat ze de directe toepassing in de praktijk zien. Dit zorgt voor een intensiever leerproces.

Andere vaak terugkerende voorbeelden zijn de kans om te professionaliseren, om een netwerk uit te bouwen en om een maatschappelijke impact te realiseren. Dit komt terug bij alle stakeholders, ook bij onderzoekers en in dienstverlening gericht op levenslang leren.


Het verdient aanbeveling om in de loop van het cocreatieproject en bij afloop na te gaan in welke mate de beoogde meerwaarde gerealiseerd is.


 overzicht van de meerwaarde per groep belanghebbenden