COCREATIE WERKVELD

HOE REALISEREN?

Meer over factoren voor innovatieve en succesvolle cocreatie

Wanneer je een partnerschap hebt opgestart met een of meer partners en je wilt toe naar een duurzaam samenwerkingsverband, vind je hieronder een aantal ingrediënten voor succesvolle samenwerking (Weemaes & Bruneel, 2017):

'interdependence': erkenning dat samen meer bereikt kan worden dan alleen.


Erkenning van alle partijen dat duurzame samenwerking opportuun is voor ieders bestaan. Blijvend op zoek gaan naar complementaire expertise. Complementariteit van partners blijven benoemen, expertises optimaal inzetten. Eigenheid van iedere partner bewaren, partners in hun waarde laten, eigen expertise laten inzetten. Cocreatie als voedingsbodem voor leren van elkaar.


'commitment' voortzetten


Samen-bedenken hoe telkens op nieuwe opportuniteiten in te spelen. Open staan voor onverwachte vindingen en daarop inspelen. Bij partners in hun zoektocht naar opportuniteiten ontstaat stilaan een reflex om zelfs mee te denken voor andere partners: wat kan hun bijdrage zijn, hoe passen zij hierin? Door baten te ondervinden, zijn partners stilaan meer geneigd te 'geven' in het partnerschap. Lange termijnperspectief behouden: wat doen we over tien jaar.

Blijvend meerwaarde voor partners creëren doordat iedere partner voortdurend zorg draagt voor zijn geloofwaardigheid als partner. Dat vereist dat hij zich continu sterk presenteert en ook actief bijdraagt, duidelijk blijft maken waar hij voor staat.


'common goal' nodig om partnerschap in stand te houden

Het gemeenschappelijk doel, de raison d'être van het partnerschap telkens voor ogen houden. Als basis om medewerkers te overtuigen, om samenwerking te laten doordringen in alle geledingen van de organisaties. Telkens op zoek gaan naar opvolgmogelijkheden, nieuwe synergieën.


'interorganisational trust' blijven nastreven


'Samenwerking in vertrouwen' bestendigen door deelprojecten uit te werken, wat goed en minder goed loopt te benoemen, en conform daarmee te handelen. Voortwerken op de 'klik' die er was, persoonlijke contacten levendig houden, een band opbouwen. Samen groeien naar gestructureerde samenwerking. Indien een duurzame structuur werd opgezet, het geschreven en ondertekende partnerschap in herinnering brengen, om het draagvlak te behouden.


'open communication and transparency' als blijvende omgangsvorm


Om gemeenschappelijk doel en samenwerking te blijven voeden. Duidelijk afbakenen waarover je gaat communiceren, waarover niet. Daarover afspraken maken: wat valt binnen, wat valt buiten de samenwerking. D.m.v. consequent volgehouden formeel en informeel overleg, situaties bespreekbaar maken en duiden. Om hindernissen te nemen die zich op het partnerschaps-parcours aandienen.