Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie?

Studenten hebben belang bij een erkende, gewaardeerde en kwalitatieve hogeronderwijsopleiding, in welke richting dan ook. Met hun kennis en vaardigheden zorgen zij voor innovatie en nieuwe mogelijkheden. Zij bouwen aan de toekomst van Nederland en Vlaanderen. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ziet er jaarlijks op toe dat instellingen in het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs de kwaliteit van hun opleidingen en hun interne kwaliteitscultuur hoog houden. Zij bewaakt de kwaliteit van het hoger onderwijs. Want goed onderwijs is van belang voor studenten, en voor hun toekomstige werkgevers.


Wij zijn de onafhankelijke kwaliteitszorgorganisatie die in Nederland en Vlaanderen de kwaliteit van het hoger onderwijs borgt en de kwaliteitscultuur binnen de hogeronderwijsinstellingen in beide regio’s bevordert. Wij accrediteren bestaande en nieuwe opleidingen en beoordelen de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. Onze besluiten leiden tot erkenning van diploma’s en titels. Na onze accreditatie kan een opleiding door de overheid worden bekostigd.


Binnen de opdracht die aan ons door de Nederlandse en Vlaamse overheid is verstrekt, staan wij sinds 2005 op basis van adviezen van de onafhankelijke deskundigen in voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. We stimuleren ook dat hogescholen en universiteiten voortdurend streven naar verbetering van de kwaliteit van hun opleidingen.

Onafhankelijke peer review

Iedere opleiding van een door de overheid erkende aanbieder van hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen moet verantwoording afleggen over de onderwijskwaliteit.


De beooreling van een opleiding of instelling gebeurt om de zoveel jaar door een onafhankelijk panel of commissie van deskundigen (onderwijsdeskundigheid, audit- en toetsdeskundigheid, ervaring binnen het werkveld en op internationaal terrein). In het panel/de commissie is altijd een studentlid aanwezig. De panels en commissies beoordelen of de instelling of opleiding voldoet aan de criteria van de NVAO die zijn vastgelegd in een beoordelingskader.


Op basis van hun advies beslist de NVAO of er wel of niet wordt voldaan aan de basiskwaliteit. De NVAO kan ook voorwaarden opleggen, waarna de opleiding of instelling hiermee aan de slag moet.