TEACH AS YOU PREACH

Versterking onderwijsveld

In het hervormen van de lerarenopleiding, zien veel opleidingen de gelegenheid om ook het bredere onderwijsveld te versterken.


Commissies vinden het een sterkte dat er in de nieuwe lerarenopleidingen veel aandacht gaat naar het afstemmen en afwisselen tussen theorie en praktijk. Stages zijn hierbij van groot belang, en commissies stellen vast dat de studenten uit de lerarenopleidingen doorgaans al van bij de start van hun opleiding voor de klas staan.


Een andere manier waarop de opleidingen een afstemming tussen theorie en praktijk beogen, is door zelf een voorbeeld te stellen en goede praktijken mee te geven. Zo kiezen opleidingen ervoor om studenten te evalueren aan de hand van toetsvormen die zijn afgestemd op de onderwijsleervormen en leerdoelen. Dit moet de leraren-in-wording stimuleren dergelijke toetsing straks in hun eigen klas te gaan toepassen.


Tot slot wordt er in de opleidingen veel stilgestaan bij het reflectief vermogen van de studenten. Zij worden zowel formatief (bijvoorbeeld via portfolioleren) als summatief (bijvoorbeeld via schriftelijk examen) getoetst en vele opleidingen zien dit als een manier om het teach as you preach-principe vorm te geven.

DOSSIER EDUCATIEVE

STERKE PUNTEN