Integratie van de Centra voor Volwassenonderwijs

In de huidige situatie kent de lerarenopleiding aan de Centra voor Volwassenenonderwijs een zeer grote instroom van cursisten, zij staan in voor een derde van de inschrijvingen in de lerarenopleidingen in Vlaanderen. De personeelsleden die nu nog aan de Centra voor Volwassenenonderwijs werkzaam waren, zullen binnenkort verbonden zijn aan de hogeronderwijsinstellingen.


Enerzijds stelden commissies vragen over de professionalisering van deze docenten, zodat zij straks op het correcte niveau in de lerarenopleiding kunnen lesgeven. Dit was voornamelijk een bezorgdheid bij de educatieve masteropleidingen. Anderzijds kaartten commissies de integratie van het personeel uit de Centra voor Volwassenenonderwijs en de interne samenwerking tussen nieuwe en oorspronkelijke teamleden aan.

AANBEVELINGEN

  • voldoende aandacht hebben voor onderzoek en onderzoeksmethoden als potentieel professionaliseringsonderwerp.
  • opstellen van een integratieplan waarbij zowel het personeel als hun kennis, ervaring en expertise worden meegenomen in het team.

Niet onbelangrijk hierbij is het multicampus-aspect, gezien de nieuwe lerarenopleidingen straks verspreid zullen zijn overheen de campussen van de instellingen en de verschillende vestigingsplaatsen van de CVO's.

AANBEVELING

Commissies vragen hierbij te bewaken dat het niveau van de opleiding overheen alle vestigingsplaatsen hetzelfde is. Dit kan door een systeem van monitoring op te zetten om zo te garanderen dat het correcte niveau bij alle afgestudeerden in de opleiding wordt bereikt.

DOSSIER EDUCATIEVE

AANBEVELINGEN