DOSSIER EDUCATIEVE

Eigen inzichten NVAO

Roxanne Figueroa Arriagada 

Beleidsmedewerker NVAO

Vertrouwen in kwaliteit

Uit de adviesrapporten blijkt dat de commissies vertrouwen hebben in de potentiële kwaliteit van de educatieve opleidingen. De instellingen hebben op korte tijd veel werk verzet om deze nieuwe lerarenopleidingen sterk vorm te geven de commissies hebben er vertrouwen in dat de instellingen hun aanbevelingen ter harte zullen nemen.

In het academiejaar 2022-2023 zal de NVAO de educatieve opleidingen opnieuw beoordelen in een eerste accreditatieronde, deze keer met oog op de gerealiseerde kwaliteit. Daarbij zal de NVAO bijzondere aandacht besteden aan de elementen die in deze overzichtsrapportage naar voren zijn gekomen.

Vlaanderenbrede aanpak naar werkveld toe nodig

Bij een aantal aanbevelingen stellen commissies zich de vraag of er geen oplossingen op Vlaams niveau mogelijk zijn. De betrokkenheid van het werkveld vormt hiervoor een tekenend voorbeeld. Commissies hebben hier in heel wat rapporten aandacht voor gevraagd. Want hoewel er vele goede voornemens en goede praktijken naar voren zijn gekomen, blijkt dit ook een punt dat voor vele opleidingen nog een uitdaging vormt. Zo stellen de commissies vast dat er voor de leerwerkplekken of stagescholen, en dan vooral voor de mentoren, in de praktijk maar weinig tegenover deze samenwerking staat. De commissie zien hier wel veel enthousiasme en goede praktijken maar stellen tevens vast dat hierdoor de kwaliteit van de stages of het werkplekleren erg afhankelijk is van de goodwill van de school en de mentor. Het tot stand brengen van een wederzijdse meerwaarde vormt een uitdaging voor zowat alle instellingen. De mate van afhankelijkheid van de instellingen tegenover het werkveld bemoeilijkt het vinden van een oplossing eenzijdig aan de kant van de instellingen.

Alle belanghebbenden, van overheid tot werkplek, hebben hier een rol en een verantwoordelijkheid om tot brede, structurele maatregelen op Vlaams niveau te komen zodat actieve inzet bij het opleiden van de leraren van de toekomst voor iedereen een meerwaarde biedt.

Hou het doel van de hervorming scherp

De integratie van het vakdomein en het leraarschap is de rode draad bij de hervorming van de specifieke lerarenopleidingen aan de universiteiten tot educatieve masteropleidingen. Tegelijk blijft de mogelijkheid bestaan om als zij-instromer een verkort traject van 60 studiepunten te volgen.

'Het viel onze commissies op dat de mate van enthousiasme over de educatieve masteropleidingen zeer sterk afhing van het domein waar de masteropleiding zich bevond.'

In de domeinen die reeds een grote uitstroom naar het onderwijs kenden, deze hervorming positief werd onthaald. Bij de domeinen waarbij deze uitstroom naar het onderwijs veel lager was, viel het op dat er veeleer geredeneerd werd vanuit het verkort traject.

Daarnaast bestaat er voor sommige studiegebieden ook de mogelijkheid om een consecutief traject in te richten. Hierbij kan de opleiding ervoor kiezen helemaal geen geïntegreerd traject aan te bieden, maar een korter traject met een studieomvang van 60 studiepunten in te richten. In september zullen 4 consecutieve trajecten van start gaan.

Het is dan de vraag in welke mate dergelijke trajecten tegemoet kunnen komen aan de beoogde integratie van het leraarschap met de vakinhoud. Voor zowel de beleidsmakers als de instellingen is het dan ook relevant om op te volgen in welke mate reguliere studenten effectief kiezen voor het geïntegreerde traject of het verkorte traject.​​​​​​​

DOSSIER EDUCATIEVE

INZICHTEN NVAO