Blijvende lacune

HBO5-OPLEIDINGEN VERPLEEGKUNDE

De omvorming van HBO5-opleidingen tot graduaatsopleidingen via de toetsing door de NVAO heeft van deze opleidingen een volwaardig deel van het hoger onderwijs gemaakt. Op die manier zullen de diploma’s nationaal en internationaal op hun waarde worden (h)erkend.


De HBO5- opleidingen verpleegkunde zijn echter geen onderdeel van de huidige omvorming. Deze opleidingen wijken af van de andere opleidingen omdat ze georganiseerd worden door secundaire scholen en een nominale studieduur van drie jaar hebben. Bovendien is er nog geen beslissing genomen over de eigenheid van deze opleidingen binnen het hoger onderwijs.


Maar ook zonder omvormingen worden deze HBO5-opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur ingeschaald en reiken ze het diploma gegradueerde uit.

‘Het is met andere woorden hoger onderwijs'

Daarom pleit de NVAO ervoor de HBO5-opleidingen verpleegkunde al in de huidige vorm onder te brengen in het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel voor hoger onderwijs.

DOSSIER GRADUAATS

INZICHTEN NVAO