Conclusie

Het beeld dat uit deze analyse van deze plannen naar voren komt, is dat de studievoorschotmiddelen worden ingezet voor plannen ter verbetering van de onderwijskwaliteit. De plannen die de instellingen hebben ingediend sluiten goed aan bij de zes thema’s die gekozen zijn voor de versterking van het onderwijs en zijn helder vormgegeven en duidelijk uitgewerkt. Veel activiteiten en acties beschrijven doelen die impact hebben voor studenten en medewerkers en dragen zichtbaar bij aan de kwaliteit van het onderwijs.


Daarnaast is een belangrijke winst van de kwaliteitsafspraken dat de rol van de medezeggenschap aanzienlijk is verstevigd. Zij zijn intensief betrokken bij het proces van planvorming binnen instellingen. In evaluaties van de medezeggenschap in jaarverslagen is onder meer te lezen dat zij het zelf een leerzaam proces vonden. Bestendiging van die rol is belangrijk, ook voor verdere ontwikkelingen in het onderwijs. Niet alleen de formele medezeggenschap is actief betrokken bij de planvorming. Veel instellingen hebben studenten en medewerkers gemobiliseerd. Door de grote input van medewerkers en studenten, was de betrokkenheid bij de plannen aanzienlijk en is het draagvlak binnen instellingen voor de plannen groot.


Instellingen hebben de plannen veelal goed aangesloten op de bestaande visie en onderbouwden goed hoe bepaalde plannen en doelen bijdroegen aan de onderwijskwaliteit.


De Raad van Toezicht had een belangrijke rol bij de kwaliteitsafspraken. De betrokkenheid van de RvT’s bleef in een aantal gevallen formeel en enigszins afstandelijk. Daar waar de medezeggenschap volop betrokken was bij de planvorming, bleef die stap bij de RvT’s soms uit. Met mogelijk toekomstige ontwikkelingen in het landschap van hoger onderwijs, zoals instellingsaccreditatie, is een actieve betrokkenheid van alle Raden van Toezicht bij onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg zeker gewenst.


Vanwege continuïteit van beleid en uitvoering en een meerjarige toezegging en betrokkenheid van zowel bestuur als medezeggenschap, is nadrukkelijk gekozen om meerjarige planvorming als criterium voor de planvorming op te nemen. In de eerste ronde van beoordelingen bleek vooral die meerjarige concrete uitwerking het grootste struikelblok voor instellingen te zijn. In deze rapportage is een landelijk beeld geschetst op basis van de eerste plannen en beoordelingen. Ondertussen heeft het merendeel van de herstelbeoordelingen plaatsgevonden. Tot nu toe hebben alle herbeoordelingen geleid tot een positief advies van de NVAO.