Uit het werkveld

Introductie van het ontwikkelgesprek

In de eerste ronde van instellingsreviews in Vlaanderen werd het bezoek van de commissie afgerond met een co-creatiemoment. Doel was om open en vrij een dialoog op te starten met de instelling over mogelijke ontwikkelkansen. Die nieuwe verhouding bracht uitdagingen langs beide kanten van de tafel. Het actuele NVAO beoordelingskader voor Nederland (2016) schrijft voor dat de opleiding een zogenoemd ontwikkelgesprek voert met het panel, waarin mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde komen. De timing en invulling van dit gesprek zijn vrij. Er zijn dan ook verschillende varianten denkbaar. Twee opleidingen reflecteren op hun ervaringen met het panelgesprek dat plaatsvond na afloop van het visitatiebezoek.

Ontwikkelgesprek visitatiegroep Biomedische wetenschappen

De visitatiegroep Biomedische wetenschappen is als één van de eerste met het nieuwe NVAO kader (2016) gevisiteerd. In landelijk verband kozen de opleidingen ervoor het voorgeschreven ontwikkelgesprek op een centraal moment te organiseren. De opleidingen gingen daarbij zowel individueel als gezamenlijk in gesprek met het panel. Vooraf wisten de opleidingen nog niet goed wat zij konden verwachten en men was aanvankelijk nog wat onwennig. Toch hebben de opleidingen het gesprek als positief ervaren. 


Het individuele gesprek verliep voor de opleidingen in een goede sfeer. De opleiding bepaalde de inhoudelijke invulling en meer dan tijdens de beoordeling was het visitatiepanel een sparring partner. Het gezamenlijke programma, met alle bachelor- en masteropleidingen Biomedische wetenschappen, maakt het mogelijk om zaken die spelen in de gehele visitatiegroep direct te bespreken en waar nodig gezamenlijk op te pakken. Daarnaast konden opleidingen van elkaars best practices leren door samen het gesprek te voeren en in openheid de visitatieresultaten te bespreken.


Het ontwikkelgesprek werd enige tijd na afloop van het visitatiebezoek georganiseerd. Dit gaf de opleidingen de gelegenheid om de tijdens het bezoek aangehaalde aanbevelingen te laten bezinken. Tijdens het ontwikkelgesprek kon de opleiding hierop concreet ingaan. Voor de opleidingen van de Universiteit Leiden was het bovendien een voordeel dat zij het panelrapport al hadden ontvangen. Opleidingen die de rapportage nog niet ontvangen hadden, konden alleen op grond van de mondelinge terugkoppeling aan het einde van het locatiebezoek het ontwikkelgesprek voeren.


De kleinschaligheid van de visitatiegroep, ongeveer tien opleidingen vanuit vijf instellingen, bevorderde de kwaliteit van de discussie tijdens de gezamenlijke sessie. De positief-kritische insteek van het panel werd zowel in het individuele als gezamenlijke ontwikkelgesprek en tijdens de visitatie als zeer prettig ervaren. De opleidingen zien het ontwikkelgesprek als welkome aanvulling op de visitatiedagen: een moment van reflectie en inspiratie voor de follow-up van de aanbevelingen van het visitatiepanel.

Duuk van der Meer

Stafadviseur Biomedische wetenschappen

Jolanda van der Zee

Opleidingsdirecteur master Biomedical Sciences