INNOVATIE

Vrije invulling van opleidingen

In september 2016 zijn in Nederland de eerste opleidingen gestart binnen het experiment leeruitkomsten. Deeltijdse en duale varianten van opleidingen mogen binnen dit experiment een samenhangend geheel van vastgelegde onderwijseenheden loslaten. In plaats daarvan werken opleidingen met een samenhangend geheel van leeruitkomsten, waar mogelijk verbonden aan concrete beroepstaken.

Centraal staat wat afgestudeerden moeten kennen en kunnen, niet om waar, hoe en in hoeveel tijd zij dat leren: een outputgerichte benadering. Dit biedt werkende studenten de mogelijkheid om kennis en ervaring vanuit de werkplek in te brengen in de opleiding. Toetsvormen liggen niet vooraf vast en zijn leerwegonafhankelijk.


De studenten worden gestimuleerd leeruitkomsten aan te tonen via beroepsproducten uit de praktijk. Via validering kunnen zij de opleiding versneld doorlopen: door vrijstellingen en/of eerdere toetsing. Student, opleiding en (indien van toepassing) praktijkorganisatie leggen de individuele afspraken over hoe de leeruitkomsten behaald worden (bijvoorbeeld via ‘klassiek’ onderwijs, werkplekleren of online leren) vast in een onderwijsovereenkomst. In de afspraken staan onder andere de leeractiviteiten, de aard en frequentie van begeleiding en wijze van toetsing.


Het experiment loopt tot en met 30 juni 2022. Enkele honderden opleidingen van ruim twintig (bekostigde en niet-bekostigde) hogescholen nemen deel aan het experiment. De NVAO, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap participeren actief in het experiment met het oog op toekomstige ontwikkelingen in het hoger onderwijs.